Emissionen 2019

Företrädesemission oktober-november 2019

Bolagets nyemission om 15,3 MSEK tecknats till ca 157 %. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill har, med hänsyn till det stora intresset och bolagets expansionsmöjligheter, styrelsen 2019-11-21 beslutat om en övertilldelning om ca 8,8 MSEK.

Läs mer.

Pressmeddelanden
Stort intresse för Meltrons företrädesemission

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt: Fyra (4) befintliga aktier i Meltron AB (publ) berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption i serie TO3
Emissionsvillkor: Företrädesemission om ca 15,3 Mkr före emissionskostnader, motsvarande 23 487 771 aktier st aktier. Därutöver finns ett övertilldelningsutrymme för ytterligare teckning om upp till högst ca 5 Mkr (ej garanterat och kan enbart komma att beslutas vid överteckning).
Teckningskurs: 0,65 kr/aktie.
Tid för emissionen: 31 oktober – 18 november 2019.
Avstämningsdag: 29 oktober 2019
Handel med teckningsrätter: 28 oktober – 14 november 2019
Emissionsgaranti: Teckningsförbindelser från styrelse, ledning och några aktieägare har erhållits om ca 1,1 Mkr och emissionsgarantier om ca 11,5 Mkr, sammantaget 12,6 Mkr motsvarande cirka 82 av emissionsbeloppet.
Pre-money värdering inför emissionen: ca 61 Mkr.

Teckningsoptioner serie TO3: Teckning av en (1) aktie med stöd en (1) teckningsoption till teckningskurs 0,85 kr/aktie kan ske 1 – 29 maj 2020

Teckning utan företrädesrätt möjlig och tilldelas i mån av utrymme.

Antalet aktier uppgår före nyemissionen till 93 951 085 st.

Dokument

 https://www.analystgroup.se/analyser/meltron/


Intervju med Meltrons styrelseordförande Göran Lundgren

 


CEO Ville Sistonen intervjuas av Finwire.tv

 

Oy Meltron

Oy MTG Meltron Ltd förvärvades 2019-08-31, varvid koncernen namnändrades till Meltron AB (publ). Oy Meltrons tidigare årsredovisningar och reviorsrapporter finns nedan. Se i övrigt www.meltron.fi

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.