Bolagsstämmor

Bolagsstämman är Uni-lights högsta beslutande organ. Årsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. På årsstämman fastställs balans- och resultaträkningar, beslutas om disposition av bolagets resultat, fattas beslut om ansvarsfrihet, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras respektive arvoden samt behandlas andra lagstadgade ärenden.

Uni-Light LED AB offentliggör tid och plats för årsstämman så snart styrelsen fattat beslut därom. Aktieägare som är införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken på avstämningsdagen och som har anmält deltagande i tid har rätt att delta i bolagsstämma och rösta för sitt aktieinnehav. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida. Meddelande om att kallelse utfärdas skall dessutom annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan årsstämma eller extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Årsstämma den 20 augusti 2019

Aktieägarna i A Uni-light, kallades härmed till årsstämma tisdagen den 20 augusti 2019 klockan 10:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Årsredovisning och revisionsberättelse

Revisors uttalande

Styrelsens redogörelse enligt ABL

Punkt 9. Information om planerad företrädesemission

Punkt 12. Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordning (företagsnamn)

Punkt 13. Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordning (räkenskapsår)

Punkt 14. Styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordning (Antal aktier och AK) samt komplett bolagsordning

Punkt 15. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om apportemission

Punkt 16. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen

CV Elisabet Wahlman

CV Göran Lundgren

CV Håkan Fritz

CV Sverker Littorin

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.