Emissionen

Företrädesemission september-oktober 2020

Erbjudandet i sammandrag

EMISSIONEN Företrädesemission av aktier om cirka 25,0 MSEK.
VILLKOR För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för teckning av fem (5) nya aktier till en kurs om 0,25 kronor per aktie.
TECKNINGSKURS 0,25 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
TECKNINGSTID 28 september – 13 oktober 2020.
AVSTÄMNINGSDAG 24 september 2020.
HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER (TR) 28 september – 9 oktober 2020.
HANDEL MED BTA BTA kommer handlas från och med 28 september 2020 fram till dess att nyemissionen registreras av Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 45.
ANATAL AKTIER I ERBJUDANDET Högst 100 069 720 st aktier.
TECKNINGSPOST (VID TECKNING UTAN FÖRETRÄDE) Minsta teckningspost är 19 600 st aktier (4 900 kr), vid teckning utan stöd av teckningsrätter (TR).
ANTAL AKTIER INNAN EMISSIONEN 160 111 553 st.
ISIN-KODER Aktie: SE0008405799 TR: SE0014957114 BTA: SE0014957122
HANDELSBETECKNING MLTR.
TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTIER Föreliggande nyemission har garantier ingåtts om cirka 23,4 MSEK samt teckningsförbindelser om cirka 1,6 MSEK, motsvarande 100,0 procent. Sedermera har även tillkommit ytterligare teckningsförbindelser från Bolagets största ägare om ytterligare 5,5 Mkr, vilket innebär att Megabond Tallin utnyttjar sina rätter fullt ut.
UTSPÄDNING De nyemitterade aktierna kommer vid full teckning att motsvara 38,5 procent av Bolagets kapital och röster. Den aktieägaren som inte tecknar i föreliggande nyemission kommer således att få sitt ägande utspätt i motsvarande grad.

Dokument

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.