Pressmeddelanden

Delårsbokslut för Meltron AB (publ), 556988-9834 Perioden 2019-05-01-2019-12-31

Flerårsöversikt (Koncern)

2019/2020

2019/2020

Tkr, om inte annat anges

sept-dec

sept-okt

Nettoomsättning

1 935

1 087

Rörelseresultat

-12 732

-3 595

Resultat efter finansiella poster

-14 198

-3 744

Balansomslutning

25 530

30 698

Eget kapital

14 714

-17

Resultat per aktie, kr

-0,3

-0,1

Soliditet %

57,6%

-0,1%

Antal aktier vid periodens slut

132 587 175

93 951 086

Pågående registrering av aktier

-

-

Genomsnittligt antal aktier

44 861 866

26 697 914

Aktiekurs på balansdagen, kr

0,6

0,9

Antal anställda, årsmedeltal

11

11

Antal anställda, vid periodens slut

11

11

Definitioner nyckeltal:

Rörelseresultat:
Resultat före finansnetto
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Resultat per aktie:
Periodens resultat i relation till genomsnittligt antalet aktier under perioden
Soliditet:
Eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutningen.
Genomsnittligt antal aktier:
Genomsnitt av antal aktier vid periodens utgång

Meltron Oy förvärvades 2019-08-31, därför redovisas siffror för koncernen för perioden september till december 2019. Jämförelsetal för moderbolaget Meltron AB (publ) redovisas i delårsrapporten. I samband med förvärvet ändrades bolagets räkenskapsår till juli-juni varför innevarande räkenskapsår omfattar perioden 2019-05-01-2020-06-30.

Väsentliga händelser under delårsperioden

Efter godkännande av Meltron AB (dåvarande A Uni-light LED AB) årsstämma 2019-08-20 genomfördes förvärvet av Meltron Oy 2019-08-31 varvid Meltron Oy blev helägt dotterbolag till Meltron AB. Transaktionen gjordes till en värdering av Meltron AB till 800 k€ och Meltron Oy till 5 M€ och till en kurs av 0,65 kr/aktie i Meltron AB. Eftersom Meltron Oy värderades väsentligt högre och dess ägare blev dominerande ägare i 'det nya Meltron AB' har transaktionen hanterats som ett 'omvänt förvärv'.

Som en del av förvärvet av och sammanslagningen med Meltron Oy beslutade styrelsen för Meltron AB, i enlighet med mandat från årsstämman, om en företrädesemission om drygt 15 MSEK med en ytterligare övertilldelning om ca 5 MSEK. Emissionen genomfördes under november med stort intresse. Genom att styrelsen redan innan emission startade hade säkrat betydande förtida teckningsförbindelser blev den samlade teckningen 24 MSEK. Styrelsen beslutade därför att, i kraft av årsstämmans mandat, utöka övertilldelningen till 8,8 MSEK och därigenom ge full tilldelning till samtliga tecknare. I en särskild emission tilldelades bolagets finansiella rådgivare G&W Fondkommission ca 1,5 milj aktier som kvittning för en del av sitt arvode. De sammanlagda kostnaderna för emissionen (arvoden, garantikostnader, räntor, prospekt, tryck- och distributionskostnader, mm) uppgår till ca 5 MSEK och belastar perioden.

Efter registrering av samtliga emissioner hos Bolagsverket har bolaget nu 132 587 715 st aktier och 37 097 629 st utestående teckningsoptioner (TO3) med lösen 2020-05-02-2020-05-29. Det registrerade aktiekapitalet är 33 146 793,75 kr.

Verksamheterna i Meltron AB och Meltron Oy är helt integrerade och bedrivs i en organisation. Försäljningen under perioden september-december om sammantaget 1,9 Mkr, varav knappt hälften under perioden november-december, har varit relativt begränsad och skett endast i Sverige avseende djurstallsbelysning och i Finland avseende industribelysning. I Sverige har försäljningen delvis avsett en ny och enklare teknisk lösning för djurstallar, som bygger på direkt likströmsmatning till lamporna. Detta ger ett mycket bra ljus och de första indikationerna är att detta ger positiva effekter på djuren med ökad mjölkproduktion som resultat. Kunderna har indikerat stark vilja till ytterligare beställningar.

Installationerna i Finland avser dels stora öppna ytor på industrier och hamnar, där Meltrons lampor ger ett mycket bra och jämnt fördelat ljus, dels underhålls- och serviceanläggningar där vatten under tryck ställer krav på täthet. I Österrike har de tidigare sålda anläggningarna tagits i drift med gott resultat och vår distributör har utökat sina aktiviteter och är bl a drivande i en inköpsorganisation för små och medelstora lantbrukare. Pågående certifiering av en förbättrad version av lamporna för djurstallar är ett kvalitetskrav från framförallt den tyska marknaden. Denna avslutas under första kvartalet 2020.

Under perioden har ett viktigt samarbets- och JV-avtal träffats med Industrial Security Alliance Partners i USA, som är verksamt inom övervakning och säkerhet och har bl a utvecklat avancerade kamerasystem med hög upplösning. ISAP avser integrera sina övervakningssystem i Meltrons belysningssystem, fr a 'street lights', både för den amerikanska marknaden och för andra marknader. Samarbetet utvecklas väl. ISAP har verksamhet i Mellanöstern och numera även i Oman.

Bolagets produktion sker i Kina vad avser djurstallsbelysning och vissa övriga produkter samt i Finland och i någon mån Estland vad avser industri- och vägbelysning. En översyn av Bolagets produktions- och outsourcing-strategi har påbörjats för att optimera den samlade produktionen. Bolaget har under perioden investerat ca 2 MSEK i en specialanpassad maskin för montering av lampor med mycket höga täthetskrav. Maskinen har utvecklats i Finland för Bolagets räkning.

Under perioden har, förutom kostnaderna för emissionen och nämnda maskininvestering, kostnader tagits för inköp av handelsvaror (färdiga produkter). Personalkostnaderna har ökat något genom att viss personal övergått från konsultförhållande till anställning.

Väsentliga händelser efter räkenskapsperiodens slut

Bolaget har i januari 2020 träffat överenskommelse en större investerare, som deltog i emissionen, om ett omedelbart brygglån om 7 MSEK, som löses genom kvittning mot aktier i samband med att löptiden för teckningsoptionerna avslutas i maj 2020. Kvittningen kommer att ske mot ett aktiepris som är det lägre av optionskursen (0,85 SEK/aktie) och genomsnittskursen för aktien under låneperioden. Likviditeten fram till och bortom lösentiden för teckningsoptionerna är därmed säkerställd.

Granskning

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

För mera detaljer och information om bolagets ekonomiska ställning hänvisas till delårsrapporten, som finns tillgänglig på bolagets hemsida www.meltron.com och investerarsidan http://investor.uni-lightled.com/

Nästa rapport

Eftersom innevarande räkenskapsår är förlängt till perioden maj 2019 - juni 2020 (14 månader) kommer nästa rapport att avse perioden maj 2019 - dec 2019 och lämnas 26 augusti 2020.

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundgren, ordf Meltron AB, tel: +46 70 467 4040

Ville Sistonen, VD Meltron AB, tel: +358 40 746 4781

Meltron AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Läs mer på www.meltron.com

www.meltron.fi

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-02-21 kl 08:30 CET,

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, industribelysning och vägbelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industrier. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

2020-06-11
Regulatorisk

Meltron har nu genom dotterbolaget Meltron Oy i Finland fått en första order från läkemedelsindustrin. Efter en mycket lång period av utvärdering, och vissa modifieringar för att möta kundspecifika krav, har Fermion Oyj nu beställt 20 st av Meltrons gasexplosionssäkra EX lampor för en pilotinstallation vid sin anläggning i Uleåborg, Finland. Fermion, som ingår i Finlands största läkemedelsföretag Orion Corp, tillverkar aktiva farmacevtiska substanser (API). Meltron EX möter Fermions alla krav. Certifieringen för EX utvidgades i början av året.

2020-06-11
Regulatory

Meltron, through the subsidiary Meltron Oy in Finland, has received its first order in the pharmaceutical industry. After a very long period of evaluation, and some modifications to meet the customer's specific needs, Fermion Oyj has ordered 20 pcs of Meltron's gas explosive proof EX lights for a pilot installation in Oulu, Finland. Fermion Oyj, a wholly owned subsidiary of the Finnish medical company Orion Corporation, manufactures Active Pharmaceutical Ingredients (API). The Meltron EX fulfils all requirements of Fermion. The EX certification was extended in the beginning of the year.

2020-06-03
Regulatorisk

Efter en period av förberedelser och uppbyggnad av en aktiv portfölj av viktiga kundrelationer och projekt ökar nu Meltron takten i marknads-och försäljningsarbetet. Meltron har rekryterat två marknadsdirektörer med global erfarenhet för att stärka tillväxten i Skandinavien, Europa och Mellanöstern. Det innebär också en större uppbackning av vårt JV med ISAP I USA och, I det längre perspektivet, även i Asien.

2020-06-03
Regulatory

After a period of preparations and building an active pipeline of important customer relations and key projects, Meltron is now stepping up its marketing and sales efforts. Meltron has signed up and hired two global level Vice Presidents to strengthen the growth of the company in Scandinavia, Europe and Middle East and Africa. This will support the JV with ISAP in the US and in the longer perspective also Asia.

2020-03-06

Meltron has received a pilot order for the EX gas explosion proof lights, a first important order from Gasum Oy, a Finnish state owned gas company with sales of 1.1 bill euro. Gasum distributes biogas and LNG and runs a network of gas filling stations in Finland, Sweden and Norway, primarily for heavy traffic and transportation.

2020-02-20
Regulatorisk
2020-02-14

Meltron has now successfully installed 28 units so called pylon lights in the Halban Horse Stadium in Oman. The lights are installed in 8 masts of 12m height. The Meltron pylon lights have sophisticated cooling and superior optical features with specific lens technology. The lights can also be made significantly lighter than conventional lights.

1
2
...
12
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.