Pressmeddelanden

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MELTRON AB (PUBL)

Aktieägarna i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 maj 2022 klockan 10:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är måndagen den 25 april 2022, samt
 • (ii) dels senast onsdagen den 27 april 2022, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Meltron AB (publ), Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm, eller per e-post till lundgren@meltron.com.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hänvisas till:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 25 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 27 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.meltron.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Val av ny styrelseledamot samt fastställande av styrelsearvode.
 8. Beslut om a) ändring av bolagsordningen (antal aktier) och b) sammanläggning av aktier.
 9. Beslut om a) ändring av bolagsordningen (aktiekapitalet) och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital.
 10. Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Göran Lundgren väljs till ordförande på stämman.

Punkt 7. Val av ny styrelseledamot samt fastställande av styrelsearvode
Vid årsstämman den 1 oktober 2021 beslutades att omvälja Göran Lundgren, Pekka Pättiniemi, Elisabet Wahlman, Sverker Littorin samt Olof Heyman som ordinarie styrelseledamöter. Göran Lundgren omvaldes till styrelseordförande. Den 26 november 2021 offentliggjordes att Pekka Pättiniemi på egen begäran lämnat styrelsen i Bolaget och att styrelsen avser att kalla till en extra bolagsstämma för att välja ny styrelseledamot när förslag till en sådan föreligger vilket nu är fallet.

Större ägare i Bolaget föreslår att Lars Aikala väljs till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid sidan av nuvarande styrelseledamöter. Större ägare i Bolaget föreslår Lars Aikala ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget, dvs 60 000 kronor på årsbasis. Arvodet ska justeras pro rata baserat på tiden från valet som styrelseledamot fram till årsstämman 2022.

Lars Aikala är född 1972 och har en civilekonomexamen från Svenska handelshögskolan i Helsingfors. Lars Aikala har erfarenhet från styrelsearbete från mer än 10 bolag under åren 2001-2015 och arbetar för närvarade som VD för Siralux Oy. För ytterligare information avseende Lars Aikala hänvisas till Bolagets hemsida.

Punkt 8. Beslut om a) ändring av bolagsordningen (antal aktier) och b) sammanläggning av aktier
I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att stämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier i enlighet med b) nedan. För att möjliggöra sammanläggningen enligt styrelsens förslag b) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för antalet aktier i enlighet med a) nedan.

Beslutet om sammanläggning av aktier förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt a) och beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter sammanläggning av aktier enligt punkt b). Styrelsen föreslår således att beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna a) och b) ska antas som ett beslut.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav hos Bolagetsverket eller Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

a) Ändring av bolagsordningen (antal aktier)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 5 avseende antalet aktier enligt följande:

 • Lydelsen av § 5 ändras från "Antalet aktier skall uppgå till lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000." till "Antalet aktier skall uppgå till lägst 57 000 000 och högst 228 000 000."

Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av och förutsätter sammanläggning av aktier enligt punkt b).

b) Sammanläggning av aktier
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier, varvid tio (10) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:10).

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdag får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

Göran Lundgren, som äger aktier via ett helägt bolag, har åtagit sig att vederlagsfritt tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 10. Detta innebär således att samtliga aktieägare vid sammanläggningen kommer att inneha aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier och det kommer inte att finnas några överskjutande aktier (s.k. fraktioner). Göran Lundgren har även åtagit sig att avrunda sitt återstående aktieinnehav i Bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämnt delbart med 10.

Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att minska från 576 438 662 till 57 643 866. Den föreslagna sammanläggningen innebär samtidigt att aktiens kvotvärde ökar från 0,09 kronor till cirka 0,9 kronor.

Beslutet om sammanläggning av aktier förutsätter och är villkorat av ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt a) ovan.

Punkt 9. Beslut om a) ändring av bolagsordningen (aktiekapitalet) och b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
I syfte att anpassa storleken på aktiekapitalet till Bolagets verksamhet föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med b) nedan. För att möjliggöra minskning av aktiekapitalet enligt styrelsens förslag b) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet i enlighet med a) nedan.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt
a) och beslutet om ändring av bolagsordningen förutsätter minskning av aktiekapitalet enligt punkt
b). Styrelsen föreslår således att beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna a) och b) ska antas som ett beslut.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

a) Ändring av bolagsordningen (aktiekapitalet)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens § 4 avseende aktiekapitalet enligt följande:

 • Lydelsen av § 4 ändras från "Aktiekapitalet utgör lägst 36 000 000 kr och högst 144 000 000 kr." till "Aktiekapitalet utgör lägst 5 700 000 kr och högst 22 800 000 kr."

Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av och förutsätter minskning av aktiekapitalet enligt punkt b).

b) Minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital
Styrelsen förslår att bolagsstämman beslutar om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med villkoren nedan:

 1. Bolagets aktiekapital ska minskas med 46 115 092,98 kronor.
 2. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
 3. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och innebär att aktiekapitalet minskar från 51 879 479,58 till 5 764 386,6 samt att aktiens kvotvärde minskar från cirka 0,9 kronor (med beaktande av ovanstående sammanläggning enligt punkt 8) till 0,1 kronor.

Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital i enlighet med detta förslag kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls, så förväntas minskningsbeslutet verkställas i augusti 2022.

Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter och är villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen i enlighet med punkt a).

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

HANDLINGAR
Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på adress Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm senast två (2) veckor före stämman och sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.meltron.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

_________

Stockholm, mars 2022
Meltron AB (publ)
Styrelsen

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundgren, ordf, Meltron AB, tel: +46 70 467 4040; goran.lundgren@meltron.com

Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, SE-116 38 Stockholm.
Meltron Oy, Laivakatu 3, FI-00150 Helsinki, Finland

Läs mer på www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron är skyldigt att offentliggöra med hänsyn till regulatoriska krav och handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 mars 2022 kl 10:45 CET.

2022-06-13
Regulatorisk

Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") har ingått avtal avseende garantiåtaganden och teckningsförbindelser om cirka 10,3 MSEK inför kommande nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som kommunicerades i mars 2022. Företrädesemissionen planeras uppgå till cirka 16,1 MSEK och avses genomföras i september 2022.

2022-06-13
Regulatory

Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") has entered into agreements regarding guarantee undertakings and subscription commitments of approximately SEK 10.3 million for the forthcoming new issue of shares with preferential rights for existing shareholders (the "Rights Issue") communicated in March 2022. The Rights Issue is planned for an amount of approximately SEK 16.1 million and is expected to be conducted in September 2022.

2022-05-13
Regulatorisk

Styrelsen i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834 ("Bolaget") har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara den 20 maj 2022. Genom sammanläggningen ska tio (10) befintliga aktier läggas samman till en (1) ny aktie.

2022-05-13
Regulatory

The board of directors of Meltron AB (publ), reg.no 556988-9834 (the "Company) has resolved that the record date for the reverse share split shall be 20 May 2022. Through the reverse share split, ten (10) existing shares will be consolidated into one (1) new share.

2022-05-03
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget") den 3 maj 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.meltron.com

2022-05-03
Regulatory

At the extraordinary general meeting (the "EGM") of Meltron AB (publ), reg. no 556988-9834, (the "Company"), on 3 May 2022 the EGM adopted, inter alia, the following resolutions. For more detailed information regarding the contents of the resolutions, please refer to the notice to the EGM and the complete proposals for resolution, which have previously been published and are available on the Company's website, www.meltron.com.

2022-03-31
Regulatorisk

Aktieägarna i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 maj 2022 klockan 10:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.

2022-03-31
Regulatory

The shareholders of Meltron AB (publ), reg.no. 556988-9834, (the "Company"), are hereby given notice to attend the Extraordinary General Meeting on Tuesday, 3 May 2022 at 10:00 a.m. at the offices of Advokatfirman Delphi at Mäster Samuelsgatan 17 in Stockholm, Sweden. Registration for the meeting will commence at 09:30 a.m.

2022-03-31
Regulatorisk

Meltron har nu avtalat om en kortsiktig lånefinansiering för cirka sex månader framåt. Styrelsen kommer efter sommaren att genomföra en nyemission för att säkra fortsatt finansiering fram till planerat positivt kassaflöde under 2023.

2022-03-31
Regulatory

Meltron has now secured a short term financing for the next six months. The Board will after the summer do a rights issue in order to repay the bridge loans and to secure further financing until planned positive cash flow in 2023.

2022-02-18
Regulatorisk

Finansiella highlights (koncern)

 • Nettoförsäljningen sjönk till 1,4 MSEK (2,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -18,6 MSEK (-10,7) inkl avskrivningar och nedskrivning av IPR för Dairy Light om 5,8 MSEK
 • Nettoresultatet var -19,2 MSEK (-14,1)
 • Rörelsens kassaflöde var -11,8 MSEK (-12,3)

Väsentliga händelser under halvåret

 • God utveckling med kunder inom skogsindustrin
 • Samarbete med Huawei påbörjades för att utveckla avancerade ljussystem för "Smart Cities"
 • Samarbetet med ISAP (US) och av agri-sektorn har pausats
 • Nyemission om 26 MSEK genomfördes hösten 2021
2022-02-18
Regulatory

Financial highlights (Group)

 • Net sales decreased to 1,4 MSEK (2,7)
 • Operating result was -18,6 MSEK (-10,7), incl depreciations and write-down of Dairy Lights of 5,8 MSEK
 • Net result was -19,2 MSEK (-14,1)
 • Cash flow from operations was -11,8 MSEK (-12,3)

Significant events during first half of the year

 • Good progress made with Forestry Industry customers
 • Cooperation with Huawei started to develop advanced lighting system for "Smart Cities"
 • Cooperation with ISAP (US) and the Agricultural lighting segment put on hold
 • Successful rights issue 26 MSEK carried out in Autumn 2021
2022-02-15
Regulatorisk

Styrelsen för Meltron har utsett Stefan Kåla till VD. Stefan har examen från Svenska handelshögskolan i Vasa, är 50 år, uppvuxen i Österbotten och bor i Helsingfors sedan många år. Han har arbetat hela sin karriär i belysningsbranschen. Under nästan 20 år var Stefan marknadsdirektör och exportchef för Oy Lival Ab, som är en ledande leverantör av butiksbelysning, allt från livsmedelsbutiker till varuhus. Stefan byggde med hjälp av en liten grupp medarbetare upp ett nät av återförsäljare och distributörer och ledde dem till en försäljning av mer än 1350 MSEK/år. Han satt i ledningsgruppen för Lival och deltog mångsidigt i företagets processer, bland annat produktutveckling. De senaste fem åren har han arbetat för Nordic Light inom svenska ITAB-koncernen med att bygga upp verksamheten i Europa. Även Nordic Light är specialiserat inom butiksbelysning med IKEA och H&M som storkunder över hela världen.

2022-02-15
Regulatory

The Board of Meltron has appointed Stefan Kåla as CEO. Stefan has a degree from the Swedish School of Economics of Vaasa, grew up in Österbotten and lives in Helsinki since many years. His whole career is in the lighting business. For almost 20 years Stefan was marketing director and head of exports at Oy Lival Ab, a leading supplier of lighting systems for shops and retail, everything from food shops and supermarkets to department stores. Leading a small team of colleagues Stefan built a network of resellers and distributors and was responsible for sales of more than 130 M€/year. He was member of the management team at Lival and participated in many aspects of the company's processes, i.a. product development. The last five years he has been working for Nordic Light in the ITAB group of Sweden, building its European business. Nordic Light is also specialized in lighting for the retail industry with IKEA and H&M as large customers worldwide.

2022-02-01
Regulatorisk

Meltron har nu tecknat ett Memorandum of Understanding med regeringen I Oman om leveranser av lampor till flera projekt och att senare etablera en sammansättningsfabrik i Oman för framtida leveranser.

2022-02-01
Regulatory

Meltron has now signed a Memorandum of Understanding with the Government of Oman for the deliveries of luminaries for several projects and for eventually establishing an assembly facility in Oman for future deliveries.

1
2
...
16
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Socials

Meltron AB 2022. All Rights Reserved.