Pressmeddelanden

Kommuniké Årsstämma i A Uni-light LED AB (publ) den 20 augusti 2019

Vid årsstämma i A Uni-light LED AB (publ), org. nr 556988-9834, ("Bolaget") den 20 augusti 2019 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.uni-lightled.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning. Årsstämman beslutade att Bolagets ansamlade förlust för räkenskapsåret 2018-05-01 - 2019-04-30 balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018/2019.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018/2019.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 350 000 kronor att fördelas inom styrelsen samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Göran Lundgren och Håkan Fritz. Pekka Pättiniemi, Elisabet Wahlman och Sverker Littorin valdes som nya styrelseledamöter. Göran Lundgren valdes till styrelseordförande och Pekka Pättiniemi valdes till vice styrelseordförande.

Årsstämman omvalde till revisor Roy Ytre-Eide, Mazars SET Revisionsbyrå, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om att ändra bolagsordningen i avseende på företagsnamn, minsta och högsta gränsen för aktiekapitalet och antal aktier samt räkenskapsår.

Beslut om apportemission

Årsstämman beslutade om att emittera högst 81 696 594 nya aktier, vilka ska tecknas av ägarna till det finska bolaget Oy MTG-Meltron Ltd ("MTG Meltron") i enlighet med tidigare ingått aktieöverlåtelseavtal däri Bolaget ska förvärva samtliga aktier i MTG Meltron. Betalning för tecknade aktier sker därmed genom tillskjutande av apportegendom bestående av aktier i MTG Meltron motsvarande 5 000 000 EUR.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt bolagsordningen. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning.

Uni-light designar, tillverkar och säljer LED-belysning för utvalda nischmarknader. Nischerna som prioriteras representerar miljöer med krav på lång livslängd, tåliga/motståndskraftiga ljuskällor och, ur ett industriellt perspektiv, korta återbetalningstider. Prioriterade nischmarknader är djurstallar, kyckling- och äggproduktion, kryssningsfartyg och industribelysning.

LED-belysning är en av världens snabbast växande stora industri. För den industriella sektorn är f.n. den årliga tillväxten 47 % och hela marknaden väntas 2020 omsätta 100 miljarder USD enligt Edison Research.

Läs mer på www.uni-lightled.com 

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundgren, VD Uni-light, tel: +46 70 467 4040

Håkan Fritz, ordf Uni-light, tel: +46 70 686 2304

A Uni-light LED AB, Embassy House, Linnégatan 89C, 115 23 Stockholm

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl 13:00 CET. 

2021-03-04

Meltron har fått en ny beställning på sin marknadsledande belysning PLS, med absolut tät LED belysning, och på Pylon LED belysning från Helen Oy, Helsingfors energibolag. Order-värdet överstiger 40 k€.

2021-03-04

Meltron has received a new order for its market leading PLS, sealed LED lights and the Pylon LED lights from Helen Oy, the Helsinki energy provider. The order value exceeds 40 k€.

2021-02-10
Regulatorisk
2021-01-11
Regulatorisk

Meltron är nu certifierat enligt ISO 9001:2015. Att gå igenom standardiseringsprocessen och certifieringen var ett naturligt utvecklingssteg för Meltron. Certifieringen är en globalt erkänd standard för kvalitetshantering av International Organization for Standardization (ISO).

2021-01-11
Regulatory

Meltron is delighted to have received ISO 9001:2015 certification. Going through the standardization process and certification was a natural next step for Meltron. The certification is a globally recognized standard for quality management by the International Organization for Standardization (ISO).

2020-11-25

Meltron fortsätter att förstärka sin ledningsgrupp för att understödja den påbörjade expansionen och försäljningen så som beskrivits i samband med den nyligen avslutade emissionen i oktober.

2020-11-25

Meltron continues to reinforce its management team to support the expansion and growth of sales as outlined in connection with the share issue in October.

2020-09-28
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.