Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Meltron AB (publ) den 30 september 2022

Vid årsstämma i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget") den 30 september 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.meltron.com.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30.

Årsstämman beslutade att resultatet för räkenskapsåret 2021-07-01 - 2022-06-30 ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021/2022.

Styrelse och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att arvode till styrelsen ska utgå oförändrat med 350 000 kronor att fördelas på följande sätt: styrelsens ordförande arvoderas med 110 000 kronor och övriga styrelseledamöter arvoderas med 60 000 kronor per ledamot. 

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med större aktieägares förslag, att omvälja de befintliga styrelseledamöterna Göran Lundgren, Lars Aikala, Elisabet Wahlman, Sverker Littorin och Olof Heyman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Göran Lundgren omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja Roy Ytre-Eide till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagsordningen i avseende på lägsta och högsta gränsen för aktiekapitalet och antal aktier.

Beslut om incitamentsprogram och riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ledning, nyckelpersoner och övriga anställda i Bolaget.

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med den 31 oktober 2022 till och med den 14 november 2022. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med den 15 november 2025 till och med den 15 januari 2026. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt NGM Nordic SME:s officiella kurslista för aktier i Bolaget under perioden från och med 17 oktober 2022 till och med 28 oktober 2022. 

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Stockholm 30 september 2022

För ytterligare information, kontakta:
Göran Lundgren, styrelsens ordförande
Tel: +46 70 467 40 40
E-post: goran.lundgren@meltron.com

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa.  Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri och logistik. 

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

Läs mer på www.meltron.com

Meltron AB (publ)

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm.
Org.nr: 556988-9834. Hemsida: www.meltron.com 

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra med hänsyn till regulatoriska krav och handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2022 klockan 11.30.

2023-02-22
Regulatorisk

Finansiella highlights (koncern)

-Nettoförsäljningen ökade till 2,4 MSEK (1,4)
-Rörelseresultatet uppgick till -5,7 MSEK (-18,6) inkl mindre kostnader för lageravveckling
-Nettoresultatet var -5,9 MSEK (-19,2)
-Rörelsens kassaflöde var -5,2 MSEK (-11,8)

Väsentliga händelser under halvåret

-Stabil utveckling med kunder inom skogsindustrin
-Väsentligt lägre kostnader 
-Samarbete med distributör i Sverige påbörjades
-Nyemission om 11,3 MSEK genomfördes hösten 2022, tillförde netto 6,5 MSEK

Väsentliga händelser efter perioden

Delar av brygglån kvittades mot ca 32 milj aktier i riktad emission till långivaren 
Strukturdiskussioner påbörjade med andra LED-bolag i Finland
Likviditeteten fortsatt ansträngd

2022-11-15
Regulatory

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") today announces that the Company's rights issue of approximately SEK 16.1 million has been subscribed at approximately 22.5 %. The balance up to the guaranteed amount of the issue of approximately SEK 11.3 million is covered by the two guarantee consortia syndicated in preparation of the transaction.

2022-11-08

Meltron kan idag presentera Let it Light som ny distributör i Sverige.

2022-10-26

Idag, den 26 oktober 2022, är den första teckningsdagen i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckning av aktier kan ske fram till och med den 9 november 2022.

2022-10-24
Regulatorisk

Styrelsen för Meltron AB har beslutat att utse styrelseledamoten Lars Aikala som VD efter att nuvarande VD Stefan Kåla tyvärr tvingas sluta av hälsoskäl. Lars Aikala valdes som styrelseledamot vid en extra bolagsstämma 3 maj 2022 och tar över som VD 15 november.

2022-10-24
Regulatory

Changes in Meltron management The Board of Directors of Meltron AB has decide to appoint Board member Lars Aikala as CEO following the resignation for health reasons by the current CEO Stefan Kåla. Lars Aikala was elected Board member by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 3 May 2022 and will take over as CEO on 15 November.

2022-09-28
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen för Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 oktober 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") om cirka 16,1 MSEK före emissionskostnader i enlighet med vad som tidigare kommunicerats via pressmeddelande den 13 juni 2022. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra planerade säljaktiviteter, inklusive därför nödvändigt rörelsekapital, till teknik- och affärsutveckling, återbetalning av brygglån samt till övrig drift. Företrädesemissionen är säkrad till cirka 64 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

2022-09-28
Regulatory

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore, United Kingdom or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

The Board of Directors of Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") has today, pursuant to the authorization from the Annual General Meeting held on 1 October 2021, resolved to carry out an issue of new shares with preferential rights for existing shareholders (the "Rights Issue" or the "Offer") of approximately SEK 16.1 million before issue expenses in accordance with previously communication via press release on 13 June 2022. The proceeds will primarily be used to carry out the planned sales activities, including therefore necessary working capital, for technical and business development, repayment of bridge loan and for other operations. The Rights Issue is secured to approximately 64 per cent through subscription commitments and guarantee commitments.

1
2
...
18
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Socials

Meltron AB 2023. All Rights Reserved.