Pressmeddelanden

Meltron AB (publ) genomför garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen för Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 oktober 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") om cirka 16,1 MSEK före emissionskostnader i enlighet med vad som tidigare kommunicerats via pressmeddelande den 13 juni 2022. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra planerade säljaktiviteter, inklusive därför nödvändigt rörelsekapital, till teknik- och affärsutveckling, återbetalning av brygglån samt till övrig drift. Företrädesemissionen är säkrad till cirka 64 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv
Meltron utvecklar, producerar och distribuerar avancerande belysningssystem som bygger på LED-teknik och som baseras på över 20 års forskning och tillämpning. Bolagets arbete har genererat en högkvalitativ och patenterad produktfamilj. Meltron har i dagsläget meriterande referenskunder av hög dignitet, företrädesvis i Finland, till vilka Bolaget bedrivit direktförsäljning. Detta skapar förutsättningar och underlättar för Bolaget att vinna ytterligare strategiskt viktiga kundkontrakt och stabilt återkommande affärer. Bolaget fokuserar nu på att successivt bygga upp nät av distributörer och partners som huvudsakliga kanaler för tillväxt i försäljningen.

Under senaste halvåret har Bolaget

 • tillsatt en ny VD, Stefan Kåla, som tillträdde 1 mars och tillfört ny dynamik; han har lång och bred erfarenhet av marknadsföring och försäljning av belysningssystem;
 • genomfört ett program för effektivisering och kostnadssänkning; de fasta kostnaderna har sänkts med mer än 30 % och arbetet med ytterligare sänkning av kostnaderna för inköp och produktion fortsätter;
 • fått ett flertal beställningar från stora kunder, främst finsk skogsindustri, både för deras kontinuerliga modernisering av sina anläggningar och för nyinvesteringar;
 • inlett en aktiv dialog med ett antal tilltänkta distributörer i olika marknader.

Nuvarande utvecklingsfas kräver ytterligare rörelsekapital samt en fokuserad försäljningsorganisation tillsammans med planerade partnerskap. Under senaste halvåret har Bolaget fört djupgående diskussioner med olika samarbetspartners, vilket förhoppningsvis kommer att öppna nya, viktiga kanaler för marknadsföring och försäljning. Detta är bakgrunden och motivet till den förestående Företrädesemissionen.

Bolaget genomför således nu en Företrädesemission om 16,1 MSEK med möjlighet till ytterligare riktad emission om cirka 5 MSEK till samma villkor. Bolaget har erhållit garantiåtaganden om 10 MSEK från ett konsortium av investerare samt teckningsförbindelser om drygt 300 kSEK från Bolagets styrelse och ledning, vilka tillsammans utgör en s.k. bottengaranti upp till cirka 64 procent av emissionens totalbelopp. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa åtaganden. Garanter ersätts kontant med 14 procent (motsvarande cirka 1,4 MSEK), samt genom kvittning mot nyemitterade aktier till emissionskursen med ytterligare 4 procent. Inga ersättningar utgår avseende inlämnade teckningsförbindelser.

Nettolikviden från Erbjudandet, efter omkostnader och återbetalning av brygglån, planeras att fördelas approximativt enligt följande:
Försäljning och marknadsföring                                    40 %
Utveckling, certifiering                                                   10 %
Strategiska komponentköp                                            30 %
Övrigt rörelsekapital                                                       20 %

Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, med nuvarande ramar för likvida medel inkluderat och i kombination med ytterligare direktinvesteringar, vara tillräcklig för att säkra Bolagets affärsstrategi och strategiska mål under kommande tolv (12) månader med önskad utvecklingstakt. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare aktier till samma villkor upp till cirka 5 MSEK genom en kompletterande riktad emission, förutsatt bland annat att årsstämman den 30 september 2022 beslutar om ändring av bolagsordningen gränser för antalet aktier och aktiekapital. 

Företrädesemissionen i sammandrag 

 • De som på avstämningsdagen är aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) befintlig aktie.
 • Fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna fjorton (14) nya aktier.
 • Varje ny aktie har samma rättigheter som befintliga aktier av samma aktieslag i Bolaget.
 • Teckningskursen per aktie är 0,10 SEK.
 • Avstämningsdag för rätten att delta i Företrädesemissionen är den 24 oktober 2022.
 • Vid full teckning tillförs Meltron cirka 16,1 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningstid är 26 oktober - 9 november 2022.
 • Företrädesemissionen är till cirka 64 procent säkrad genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser, dock har Bolaget varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa åtaganden.
 • Vid stort intresse kan Bolagets styrelse vid övertecknad emission komma att besluta om en kompletterande riktad emission om upp till ca 5 MSEK på motsvarande villkor som i Erbjudandet, förutsatt bland annat att årsstämman den 30 september 2022 beslutar om ändring av bolagsordningen gränser för antalet aktier och aktiekapital.

Preliminär tidplan

Torsdagen 20 oktober 2022      
Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande.

Fredagen 21 oktober 2022         
Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i Företrädesemissionen.

Måndagen 24 oktober 2022      
Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt att delta i Företrädesemissionen.

Måndag 24 oktober 2022          
Beräknad dag för offentliggörande av Memorandum.

Onsdag 26 oktober 2022           
Teckningsperiod startar, handel med teckningsrätter och BTA startar.

Fredag 4 november 2022           
Handel med teckningsrätter avslutas.

Onsdag 9 november 2022          
Teckningsperioden avslutas.

Måndag 14 november 2022      
Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen. Avräkningsnotor skickas ut.

Villkor för Företrädesemissionen
Meltrons styrelse beslutade den 28 september 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 1 oktober 2021, om en företrädesemission av högst 161 402 822 aktier. Därutöver kan styrelsen komma att besluta att vid överteckning av Erbjudandet emittera ytterligare upp till cirka 50 miljoner aktier i form av en kompletterande riktad emission, innebärande en emissionslikvid om ytterligare 5 MSEK, förutsatt bland annat att årsstämman den 30 september 2022 beslutar om ändring av bolagsordningen gränser för antalet aktier och aktiekapital. Meltrons aktiekapital före nyemissionen uppgår till 5 764 386,60 SEK fördelat på 57 643 866 aktier. Samtliga aktier är av samma slag. Vid teckning av samtliga aktier som idag har beslutats att emitteras kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 16 140 282,20 SEK.

Fem (5) befintliga aktier i Bolaget ger rätt till teckning av fjorton (14) nya aktier till en emissionskurs om 0,10 SEK/aktie. Varje befintlig aktie per avstämningsdagen ger härvid en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fjorton (14) nya aktier.

Garantiförbindelser
Företrädesemissionen är genom avtal med externa investerare garanterad i en s.k. bottengaranti upp till ett belopp om cirka 10 MSEK, och därutöver finns teckningsförbindelser om 300 kSEK. Dessa totalt motsvarande cirka 64 procent av Företrädesemissionen. Garantiarvodet är 14 procent kontant av garanterat belopp och därtill 4 procent i form av kvittning mot nyemitterade aktier till emissionskursen. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att återfinnas i det Memorandum som i enlighet med ovan preliminära tidplan beräknas offentliggöras den 24 oktober 2022 innan första dag för teckning.

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Meltron i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Lundgren, styrelsens ordförande
Tel: +46 70 467 40 40
E-post: goran.lundgren@meltron.com

Meltron AB (publ)

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm.
Org.nr: 556988-9834. Hemsida: www.meltron.com 

Denna information är sådan information som Meltron är skyldigt att offentliggöra med hänsyn till regulatoriska krav och handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 september 2022 kl. 09.30 CEST.                

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Varken teckningsrätterna, de betalda tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Om Meltron - "More than Just Light" 

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa.  Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, och logistik. Läs mer på www.meltron.com

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

Filer för nedladdning
2023-02-22
Regulatorisk

Finansiella highlights (koncern)

-Nettoförsäljningen ökade till 2,4 MSEK (1,4)
-Rörelseresultatet uppgick till -5,7 MSEK (-18,6) inkl mindre kostnader för lageravveckling
-Nettoresultatet var -5,9 MSEK (-19,2)
-Rörelsens kassaflöde var -5,2 MSEK (-11,8)

Väsentliga händelser under halvåret

-Stabil utveckling med kunder inom skogsindustrin
-Väsentligt lägre kostnader 
-Samarbete med distributör i Sverige påbörjades
-Nyemission om 11,3 MSEK genomfördes hösten 2022, tillförde netto 6,5 MSEK

Väsentliga händelser efter perioden

Delar av brygglån kvittades mot ca 32 milj aktier i riktad emission till långivaren 
Strukturdiskussioner påbörjade med andra LED-bolag i Finland
Likviditeteten fortsatt ansträngd

2022-11-15
Regulatory

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") today announces that the Company's rights issue of approximately SEK 16.1 million has been subscribed at approximately 22.5 %. The balance up to the guaranteed amount of the issue of approximately SEK 11.3 million is covered by the two guarantee consortia syndicated in preparation of the transaction.

2022-11-08

Meltron kan idag presentera Let it Light som ny distributör i Sverige.

2022-10-26

Idag, den 26 oktober 2022, är den första teckningsdagen i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckning av aktier kan ske fram till och med den 9 november 2022.

2022-10-24
Regulatorisk

Styrelsen för Meltron AB har beslutat att utse styrelseledamoten Lars Aikala som VD efter att nuvarande VD Stefan Kåla tyvärr tvingas sluta av hälsoskäl. Lars Aikala valdes som styrelseledamot vid en extra bolagsstämma 3 maj 2022 och tar över som VD 15 november.

2022-10-24
Regulatory

Changes in Meltron management The Board of Directors of Meltron AB has decide to appoint Board member Lars Aikala as CEO following the resignation for health reasons by the current CEO Stefan Kåla. Lars Aikala was elected Board member by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 3 May 2022 and will take over as CEO on 15 November.

2022-09-28
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen för Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 oktober 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") om cirka 16,1 MSEK före emissionskostnader i enlighet med vad som tidigare kommunicerats via pressmeddelande den 13 juni 2022. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra planerade säljaktiviteter, inklusive därför nödvändigt rörelsekapital, till teknik- och affärsutveckling, återbetalning av brygglån samt till övrig drift. Företrädesemissionen är säkrad till cirka 64 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

2022-09-28
Regulatory

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore, United Kingdom or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

The Board of Directors of Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") has today, pursuant to the authorization from the Annual General Meeting held on 1 October 2021, resolved to carry out an issue of new shares with preferential rights for existing shareholders (the "Rights Issue" or the "Offer") of approximately SEK 16.1 million before issue expenses in accordance with previously communication via press release on 13 June 2022. The proceeds will primarily be used to carry out the planned sales activities, including therefore necessary working capital, for technical and business development, repayment of bridge loan and for other operations. The Rights Issue is secured to approximately 64 per cent through subscription commitments and guarantee commitments.

1
2
...
18
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Socials

Meltron AB 2023. All Rights Reserved.