Pressmeddelanden

Meltron AB receives approximately SEK 11.3 million in cash after completed rights issue

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") today announces that the Company's rights issue of approximately SEK 16.1 million has been subscribed at approximately 22.5 %. The balance up to the guaranteed amount of the issue of approximately SEK 11.3 million is covered by the two guarantee consortia syndicated in preparation of the transaction.

On 28 September the Board of Directors of Meltron resolved, pursuant to the authorization from the Annual General Meeting held on 1 October 2021, to carry out a new issue of shares with preferential rights for existing shareholders of approximately SEK 16.1 million (the "Rights Issue"). The subscription period was 26 October - 9 November 2022 and included a maximum of 161,402,822 shares to a subscription price of SEK 0.10 per share. In total, 36,326,784 shares were subscribed for, of which 30,992,696 shares were subscribed for with preferential rights and 5,334,088 shares without preferential rights (of which 3,062,000 consisted of fulfilled subscription commitments). 76,720,000 shares are distributed within both guarantee consortia. Meltron thereby receives approximately SEK 11.3 million in total before issue expenses, compensation to guarantors and repayment of bridge loans. In addition to the cash compensation, the guarantors will be compensated with 6,500,000 newly issued shares at an issue price in accordance with concluded agreements. In addition, G&W Fondkommisson will set off SEK 642.5 thousand of its fee as financial advisor, corresponding to 6,425,000 shares. In total, the Rights Issue constitutes a dilution of approximately 66 per cent of the number of shares and the share capital in the Company (excluding the set off compensation in shares).

After registration of all the above newly issued shares, there will be 183,615,650 shares in the Company. The share capital will increase by SEK 12,597,178.40 to SEK 18,361,565. Minor adjustments to the above numbers and amounts may be made in connection with registration with the Swedish Companies Registration Office.

Shares shall be paid in accordance with instructions in the settlement notes, which will be distributed in due course. Those who have subscribed through a nominee will receive information on allocation from the nominee.

Advisors
G&W Fondkommission is the financial advisor to Meltron in connection with the Rights Issue. Aktieinvest FK AB is the issuing agent.

For further information, contact:

Göran Lundgren, chairman Meltron AB, ph: +46 70 467 40 40; goran.lundgren@meltron.com
Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm
Read more at www.meltron.com

This information is information that Meltron AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication in Swedish, by the contact person set out above, on 2022-11-15, at 12:45 CET.

This English version is published as a service; in case of discrepancies the Swedish version will prevail.

About Meltron - "More than Just Light"
Meltron AB designs, manufactures and sells LED lighting solutions which are based on interdisciplinary application of electronics, optics, thermodynamics and nano-structures. "More than Just Light" translates into energy savings, superior light quality, product life-time savings, increased productivity, safety and wellbeing for all. Meltron provides high quality solutions for the most demanding environments in infrastructure, industry and logistics. Read more at www.meltron.com

Meltrons shares are traded on NGM Nordic SME under the ticker MLTR.

2022-11-15
Regulatory

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") today announces that the Company's rights issue of approximately SEK 16.1 million has been subscribed at approximately 22.5 %. The balance up to the guaranteed amount of the issue of approximately SEK 11.3 million is covered by the two guarantee consortia syndicated in preparation of the transaction.

2022-11-08

Meltron kan idag presentera Let it Light som ny distributör i Sverige.

2022-10-26

Idag, den 26 oktober 2022, är den första teckningsdagen i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckning av aktier kan ske fram till och med den 9 november 2022.

2022-10-24
Regulatorisk

Styrelsen för Meltron AB har beslutat att utse styrelseledamoten Lars Aikala som VD efter att nuvarande VD Stefan Kåla tyvärr tvingas sluta av hälsoskäl. Lars Aikala valdes som styrelseledamot vid en extra bolagsstämma 3 maj 2022 och tar över som VD 15 november.

2022-10-24
Regulatory

Changes in Meltron management The Board of Directors of Meltron AB has decide to appoint Board member Lars Aikala as CEO following the resignation for health reasons by the current CEO Stefan Kåla. Lars Aikala was elected Board member by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 3 May 2022 and will take over as CEO on 15 November.

2022-09-28
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen för Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 oktober 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") om cirka 16,1 MSEK före emissionskostnader i enlighet med vad som tidigare kommunicerats via pressmeddelande den 13 juni 2022. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra planerade säljaktiviteter, inklusive därför nödvändigt rörelsekapital, till teknik- och affärsutveckling, återbetalning av brygglån samt till övrig drift. Företrädesemissionen är säkrad till cirka 64 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

2022-09-28
Regulatory

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore, United Kingdom or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

The Board of Directors of Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") has today, pursuant to the authorization from the Annual General Meeting held on 1 October 2021, resolved to carry out an issue of new shares with preferential rights for existing shareholders (the "Rights Issue" or the "Offer") of approximately SEK 16.1 million before issue expenses in accordance with previously communication via press release on 13 June 2022. The proceeds will primarily be used to carry out the planned sales activities, including therefore necessary working capital, for technical and business development, repayment of bridge loan and for other operations. The Rights Issue is secured to approximately 64 per cent through subscription commitments and guarantee commitments.

2022-09-05
Regulatorisk

Meltron AB (publ) offentliggör sin Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01-2022-06-30, som nu finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.meltron.com och investor.meltron.com tillsammans med revisionsberättelsen. Bokslutskommunikén publicerades 2022-08-26.

2022-09-05
Regulatory

Meltron AB (publ) publishes its Annual Report 2021-07-01-2022-06-30, an English translation is now available on the Company's web site www.meltron.com and investor.meltron.com as well as the Auditor's Report. The Year End Report was published 2022-08-26.

2022-08-26
Regulatorisk

Halvåret

 • Försäljningen ökade till 3,6 MSEK (3,0 M)
 • Aktiv offertportfölj
 • Ny VD med stor erfarenhet av bransch och försäljning
 • Program för effektivisering och kostnads-sänkning genomfört
 • MoU i Oman med stor men osäker potential
 • Omvänd split, 1 ny aktie för 10 gamla aktier
 • Nedsättning av aktiekapitalet

Helåret

 • Försäljningen minskade något till 5,0 MSEK (5,7 M)
 • Ställningen som etablerad leverantör till finsk skogsindustri konsoliderade
 • Fokuserad marknadsstrategi med direkt-försäljning i Finland och genom distributörer och partners i övriga Norden och nordvästra Europa
 • Fokus på industri med tuffa förhållanden
 • Effektivare supply chain med flera leverantörer
1
2
...
17
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Socials

Meltron AB 2023. All Rights Reserved.