Pressmeddelanden

Meltron AB tillförs ca 11,3 MSEK kontant efter genomförd företrädesemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt
eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea,
Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta
pressmeddelande skulle vara olaglig.

Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets företrädesemission om ca 16,1 MSEK tecknats till ca 22,5 %. Resterande upp till emissionens garanterade belopp om cirka 11,3 MSEK täcks av de två garantikonsortier som syndikerats inför transaktionen.

Den 28 september beslutade styrelsen i Meltron, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 oktober 2021, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om ca 16,1 MSEK ("Företrädesemissionen"). Teckningsperioden pågick mellan 26 oktober - 9 november 2022 och avsåg högst 161 402 822 aktier till en kurs om 0,10 SEK per aktie. Totalt tecknades 36 326 784 aktier, varav 30 992 696 aktier tecknades med företrädesrätt och 5 334 088 aktier utan företrädesrätt (varav 3 062 000 utgjordes av uppfyllda teckningsåtaganden). 76 720 000 aktier fördelas på de båda garantikonsortierna. Meltron tillförs därmed totalt ca 11,3 MSEK före emissionskostnader, ersättning till garanter och återbetalningar av brygglån. Garanter ersätts, förutom kontantdel, med 6 500 000 nyemitterade aktier till nyemissionskursen enligt ingångna avtal. Därtill kvittar G&W Fondkommission 642,5 kSEK av sitt arvode som finansiell rådgivare, motsvarande 6 425 000 aktier. Totalt innebär Företrädesemissionen en utspädning om cirka 66 procent av antalet aktier och aktiekapital i Bolaget (exklusive kvittningsersättningar i aktier).

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade aktier att finnas 183 615 650 aktier i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med 12 597 178,40 SEK till 18 361 565 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal och belopp kan komma att ske i samband med registrering hos Bolagsverket.

Aktier skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som sänds ut inom kort. De som tecknat sig via förvaltare kommer att erhålla information om tilldelning från denne.

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Meltron i samband med Företrädes-emissionen. Aktieinvest FK AB agerar som utsett emissionsinstitut. 

Stockholm 15 november 2022

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, ordf Meltron AB, tel: +46 70 467 4040; goran.lundgren@meltron.com
Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm
Läs mer på www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-15 kl 12:45.

Om Meltron - "More than Just Light"
Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energi-effektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhanda-håller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri och logistik. Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

Filer för nedladdning
2022-11-15
Regulatory

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") today announces that the Company's rights issue of approximately SEK 16.1 million has been subscribed at approximately 22.5 %. The balance up to the guaranteed amount of the issue of approximately SEK 11.3 million is covered by the two guarantee consortia syndicated in preparation of the transaction.

2022-11-08

Meltron kan idag presentera Let it Light som ny distributör i Sverige.

2022-10-26

Idag, den 26 oktober 2022, är den första teckningsdagen i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckning av aktier kan ske fram till och med den 9 november 2022.

2022-10-24
Regulatorisk

Styrelsen för Meltron AB har beslutat att utse styrelseledamoten Lars Aikala som VD efter att nuvarande VD Stefan Kåla tyvärr tvingas sluta av hälsoskäl. Lars Aikala valdes som styrelseledamot vid en extra bolagsstämma 3 maj 2022 och tar över som VD 15 november.

2022-10-24
Regulatory

Changes in Meltron management The Board of Directors of Meltron AB has decide to appoint Board member Lars Aikala as CEO following the resignation for health reasons by the current CEO Stefan Kåla. Lars Aikala was elected Board member by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 3 May 2022 and will take over as CEO on 15 November.

2022-09-28
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen för Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 oktober 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") om cirka 16,1 MSEK före emissionskostnader i enlighet med vad som tidigare kommunicerats via pressmeddelande den 13 juni 2022. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra planerade säljaktiviteter, inklusive därför nödvändigt rörelsekapital, till teknik- och affärsutveckling, återbetalning av brygglån samt till övrig drift. Företrädesemissionen är säkrad till cirka 64 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

2022-09-28
Regulatory

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore, United Kingdom or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

The Board of Directors of Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") has today, pursuant to the authorization from the Annual General Meeting held on 1 October 2021, resolved to carry out an issue of new shares with preferential rights for existing shareholders (the "Rights Issue" or the "Offer") of approximately SEK 16.1 million before issue expenses in accordance with previously communication via press release on 13 June 2022. The proceeds will primarily be used to carry out the planned sales activities, including therefore necessary working capital, for technical and business development, repayment of bridge loan and for other operations. The Rights Issue is secured to approximately 64 per cent through subscription commitments and guarantee commitments.

2022-09-05
Regulatorisk

Meltron AB (publ) offentliggör sin Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01-2022-06-30, som nu finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.meltron.com och investor.meltron.com tillsammans med revisionsberättelsen. Bokslutskommunikén publicerades 2022-08-26.

2022-09-05
Regulatory

Meltron AB (publ) publishes its Annual Report 2021-07-01-2022-06-30, an English translation is now available on the Company's web site www.meltron.com and investor.meltron.com as well as the Auditor's Report. The Year End Report was published 2022-08-26.

2022-08-26
Regulatorisk

Halvåret

 • Försäljningen ökade till 3,6 MSEK (3,0 M)
 • Aktiv offertportfölj
 • Ny VD med stor erfarenhet av bransch och försäljning
 • Program för effektivisering och kostnads-sänkning genomfört
 • MoU i Oman med stor men osäker potential
 • Omvänd split, 1 ny aktie för 10 gamla aktier
 • Nedsättning av aktiekapitalet

Helåret

 • Försäljningen minskade något till 5,0 MSEK (5,7 M)
 • Ställningen som etablerad leverantör till finsk skogsindustri konsoliderade
 • Fokuserad marknadsstrategi med direkt-försäljning i Finland och genom distributörer och partners i övriga Norden och nordvästra Europa
 • Fokus på industri med tuffa förhållanden
 • Effektivare supply chain med flera leverantörer
1
2
...
17
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Socials

Meltron AB 2023. All Rights Reserved.