Pressmeddelanden

Meltron: VD sammanfattar läget

Efter ett par veckor i rollen som t f VD finns det skäl att sammanfatta året som snart är till ända, beskriva situationen idag och säga något om framtidsutsikterna.

Även 2021 har i stor utsträckning präglats av pandemin och de restriktioner som införts och den återhållsamhet i kontakterna, särskilt nya kontakter, som många av våra befintliga och potentiella kunder har tillämpat. Detta har tveklöst hämmat Meltrons försäljning även under andra halvåret och är under förväntan. Den senaste tiden har det, trots en del nya restriktioner, blivit lättare att diskutera och anordna besök hos potentiella nya kunder. Vi ser också att kundernas faktiska investeringar, både i nybyggnation och i retrofit, successivt ökar.

Marknadsföring och försäljning
Meltron har ju under många år byggt upp direktkontakter och direktförsäljning till många stora och välkända företag, i första hand i Finland, exempelvis Fortum, Neste, AkzoNobel, AGA, Metsä och UPM. De senare har nu lagt ett flertal fortlöpande, mindre beställningar utan direkta säljinsatser från vår sida. Vi är också långt gångna i diskussioner kring stora investeringar i några av deras nya anläggningar där beslut väntas inom kort, även om själva investeringen ligger längre fram i tiden. Alla dessa kunder har ju verksamhet i många länder och vi har tagit de första kontakterna med dem i andra länder, i första hand i Sverige.

Under året har vi framgångsrikt och planenligt levererat vår "flaggskeppsprodukt" MEX, gasexplosionssäkra lampor för tuffa miljöer, till ett globalt ledande farma-bolag. Kunden är efter en, p g a pandemin något försenad, installation, mycket nöjd med resultatet i form av starkt och jämnt fördelat ljus. Vi räknar med många förfrågningar under de närmaste åren från denna kund och andra i branschen. Det får betraktas som närmast unikt att ett litet bolag som Meltron i ett tidigt skede av sin kommersiella utveckling har lyckats vinna respekt och fått leverera till så många stora företag.

Direktkontakterna med kunderna är vårt fokus i närtid, även om Meltrons egen försäljningsorganisation är liten. För att utvidga kanalerna har vi under året lagt en hel del tid på att utveckla samarbete med flera större internationella partners. Under hösten kunde vi offentliggöra det första steget i ett samarbete med Huawei om "Smart Cities". Huawei bygger ett omfattande koncept kring övervakning och styrning av städers infrastruktur - trafik, luftkvalitet, energi och mycket annat med utgångspunkt i utvecklingen av IoT. Smart belysning spelar då givetvis en central roll och Huawei fastnade bl a för vår gatubelysning MRS med avancerad optik men även för flera av våra andra produkter. Vi har redan genomfört ett första utvecklingssteg för att säkra kommunikation och styrning av vår belysning i Huaweis system. Diskussioner påbörjas inom kort med ett par städer i Finland om ett första pilotprojekt, även om vi räknar med att det dröjer innan detta samarbete leder till mer omfattande försäljning.

Vi har under året haft liknande diskussioner med ett större internationellt belysningsföretag, som i sin jakt på speciella belysningsprodukter fastnat för flera av Meltrons produkter. Dessa diskussioner går för närvarande på sparlåga efter ägarskifte och omorganisation, men vi hoppas att de kommer igång igen på det nya året.

Även samtal om andra försäljningskanaler, t ex genom specialiserade distributörer har förts under den senaste tiden och vi hoppas att detta skall öppna nya vägar i början på det nya året.

Oman
Meltron har nu varit aktivt i Oman i drygt tre år, med en egen lokalanställd representant på plats. Vi har levererat belysning till ett par pilot- och demoprojekt, bland dessa en arena för ridsport vilket är stort i Oman.

Med en ny sultan och efter en drastisk lock-down under pandemin har man nu med bl a IMF:s stöd börjat genomföra ett stort omställningsprogram kallat Vision 2040. Detta har som ambitionen att attrahera utländsk teknikindustri för att bygga upp kapacitet för "Made in Oman". I korthet är man beredd att lägga ett antal första beställningar för offentliga projekt - vägar, gator, sportanläggningar - i utbyte mot utfästelser om lokal sammansättning eller produktion. Vi har kommit långt i dessa diskussioner.

Vi samarbetar nu sedan ett år med ett lokalt, familjeägt byggbolag med god ställning hos regering och myndigheter. Detta bolag kommer vara vår partner i ett framtida lokalt bolag.

Teknikutveckling och produktion
Meltron är ett teknikbolag och har en specialiserad och fokuserad portfölj av lampor för tuffa miljöer med vår gasexplosionssäkra MEX som främsta produkt och en unik lampa för vägar och gator, MRS. Vi har sett ett behov av kompletteringar och har tagit fram en version med batteri-backup för vår allmänna industribelysning PLS eftersom kunderna helst vill kunna köpa även dessa specialvarianter från samma leverantör. Vi avser att ta fram batterivarianter av andra produkter, i första hand vår high-bay-belysning HB för stora industrihallar. Även en gasexplosionssäker variant av HB ingår i utvecklingsplanerna för den närmaste tiden.

Vi har också kompletterat vårt utbud med en HB från en annan tillverkare, Zalux, för att täcka behov som inte vår HB passar för.

Sammansättning och produktion sker i vår anläggning i Helsingfors med standard-komponenter från världsmarknaden och vi har under året upplevt mycket långa leveranstider. Vi gjorde i början av året en del strategiska inköp av komponenter, som undanröjde potentiella problem med våra egna leveranstider. Situationen är fortfarande besvärlig. En del specialkomponenter tillverkas i Finland och i Baltikum och har haft mindre problem. Sammansättningen sker delvis med hjälp av specialutvecklade maskiner. Lokalerna och flödena har trimmats under året, och utgör för närvarande ingen begränsning.

Sänkta kostnader
Vi gör nu en noggrann genomgång av våra löpande kostnader. Vi har omförhandlat och kraftigt sänkt kostnaderna för våra lokaler i Helsingfors. Vi har omförhandlat en del andra avtal mot lägre fasta kostnader och mer resultatbaserade ersättningar. Vi har en viktig patentportfölj med ansökningar i flera länder, som dock har begränsat värde och träffsäkerhet och som vi nu trimmar. Vi slimmar och koncentrerar våra insatser för generell marknadsföring och fokuserar på web-kommunikation. Vi kommer effektivisera vår utvecklingsverksamhet. Sammantaget sänker vi vår burn-rate med en dryg tredjedel av de löpande fasta kostnaderna per månad från mitten av första kvartalet.

Därutöver gör vi en minst lika viktig översyn av våra leveranskedjor och produktkostnader för att påtagligt kunna sänka priserna till kund.

Rekrytering av VD
Styrelsen satte omedelbart igång en rekrytering av en långsiktig VD med bas i Helsingfors och med tydlig inriktning på internationell marknadsföring och försäljning i ett teknikbolag. Rekryteringen pågår med full fart och med stort intresse.

Läget inför 2022
Meltron är väl positionerat för det kommande året, men det saknas inte utmaningar: fokuserad direktförsäljning till befintliga och nya industrikunder, utveckling av partnerskap, Oman och senare Mellanöstern, långa leveranstider och kostnadskontroll och en effektiv produktion och organisation.

Med detta sagt vill jag avslutningsvis framföra min stora tilltro till möjligheterna att vi på sikt kan bli en viktig aktör med många kanaler för försäljning på många marknader inom flera branscher.

Göran Lundgren
T f VD

För ytterligare information kontakta:
Göran Lundgren, t f VD för Meltron AB, tel: +46 70 467 4040; goran.lundgren@meltron.com
Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, SE-116 38 Stockholm.

Läs mer på www.meltron.com

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och regulatoriska krav för handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande 2021-12-14 kl 09:00.

Om Meltron - "More than Just Light"
Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

Filer för nedladdning
2022-05-13
Regulatorisk

Styrelsen i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834 ("Bolaget") har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara den 20 maj 2022. Genom sammanläggningen ska tio (10) befintliga aktier läggas samman till en (1) ny aktie.

2022-05-13
Regulatory

The board of directors of Meltron AB (publ), reg.no 556988-9834 (the "Company) has resolved that the record date for the reverse share split shall be 20 May 2022. Through the reverse share split, ten (10) existing shares will be consolidated into one (1) new share.

2022-05-03
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget") den 3 maj 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.meltron.com

2022-05-03
Regulatory

At the extraordinary general meeting (the "EGM") of Meltron AB (publ), reg. no 556988-9834, (the "Company"), on 3 May 2022 the EGM adopted, inter alia, the following resolutions. For more detailed information regarding the contents of the resolutions, please refer to the notice to the EGM and the complete proposals for resolution, which have previously been published and are available on the Company's website, www.meltron.com.

2022-03-31
Regulatorisk

Aktieägarna i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 maj 2022 klockan 10:00 i Advokatfirman Delphis lokaler på Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:30.

2022-03-31
Regulatory

The shareholders of Meltron AB (publ), reg.no. 556988-9834, (the "Company"), are hereby given notice to attend the Extraordinary General Meeting on Tuesday, 3 May 2022 at 10:00 a.m. at the offices of Advokatfirman Delphi at Mäster Samuelsgatan 17 in Stockholm, Sweden. Registration for the meeting will commence at 09:30 a.m.

2022-03-31
Regulatorisk

Meltron har nu avtalat om en kortsiktig lånefinansiering för cirka sex månader framåt. Styrelsen kommer efter sommaren att genomföra en nyemission för att säkra fortsatt finansiering fram till planerat positivt kassaflöde under 2023.

2022-03-31
Regulatory

Meltron has now secured a short term financing for the next six months. The Board will after the summer do a rights issue in order to repay the bridge loans and to secure further financing until planned positive cash flow in 2023.

2022-02-18
Regulatorisk

Finansiella highlights (koncern)

 • Nettoförsäljningen sjönk till 1,4 MSEK (2,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -18,6 MSEK (-10,7) inkl avskrivningar och nedskrivning av IPR för Dairy Light om 5,8 MSEK
 • Nettoresultatet var -19,2 MSEK (-14,1)
 • Rörelsens kassaflöde var -11,8 MSEK (-12,3)

Väsentliga händelser under halvåret

 • God utveckling med kunder inom skogsindustrin
 • Samarbete med Huawei påbörjades för att utveckla avancerade ljussystem för "Smart Cities"
 • Samarbetet med ISAP (US) och av agri-sektorn har pausats
 • Nyemission om 26 MSEK genomfördes hösten 2021
2022-02-18
Regulatory

Financial highlights (Group)

 • Net sales decreased to 1,4 MSEK (2,7)
 • Operating result was -18,6 MSEK (-10,7), incl depreciations and write-down of Dairy Lights of 5,8 MSEK
 • Net result was -19,2 MSEK (-14,1)
 • Cash flow from operations was -11,8 MSEK (-12,3)

Significant events during first half of the year

 • Good progress made with Forestry Industry customers
 • Cooperation with Huawei started to develop advanced lighting system for "Smart Cities"
 • Cooperation with ISAP (US) and the Agricultural lighting segment put on hold
 • Successful rights issue 26 MSEK carried out in Autumn 2021
2022-02-15
Regulatorisk

Styrelsen för Meltron har utsett Stefan Kåla till VD. Stefan har examen från Svenska handelshögskolan i Vasa, är 50 år, uppvuxen i Österbotten och bor i Helsingfors sedan många år. Han har arbetat hela sin karriär i belysningsbranschen. Under nästan 20 år var Stefan marknadsdirektör och exportchef för Oy Lival Ab, som är en ledande leverantör av butiksbelysning, allt från livsmedelsbutiker till varuhus. Stefan byggde med hjälp av en liten grupp medarbetare upp ett nät av återförsäljare och distributörer och ledde dem till en försäljning av mer än 1350 MSEK/år. Han satt i ledningsgruppen för Lival och deltog mångsidigt i företagets processer, bland annat produktutveckling. De senaste fem åren har han arbetat för Nordic Light inom svenska ITAB-koncernen med att bygga upp verksamheten i Europa. Även Nordic Light är specialiserat inom butiksbelysning med IKEA och H&M som storkunder över hela världen.

2022-02-15
Regulatory

The Board of Meltron has appointed Stefan Kåla as CEO. Stefan has a degree from the Swedish School of Economics of Vaasa, grew up in Österbotten and lives in Helsinki since many years. His whole career is in the lighting business. For almost 20 years Stefan was marketing director and head of exports at Oy Lival Ab, a leading supplier of lighting systems for shops and retail, everything from food shops and supermarkets to department stores. Leading a small team of colleagues Stefan built a network of resellers and distributors and was responsible for sales of more than 130 M€/year. He was member of the management team at Lival and participated in many aspects of the company's processes, i.a. product development. The last five years he has been working for Nordic Light in the ITAB group of Sweden, building its European business. Nordic Light is also specialized in lighting for the retail industry with IKEA and H&M as large customers worldwide.

2022-02-01
Regulatorisk

Meltron har nu tecknat ett Memorandum of Understanding med regeringen I Oman om leveranser av lampor till flera projekt och att senare etablera en sammansättningsfabrik i Oman för framtida leveranser.

2022-02-01
Regulatory

Meltron has now signed a Memorandum of Understanding with the Government of Oman for the deliveries of luminaries for several projects and for eventually establishing an assembly facility in Oman for future deliveries.

1
2
...
16
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Socials

Meltron AB 2022. All Rights Reserved.