Pressmeddelanden

Report from the Annual General Meeting of Meltron AB (publ) on 1 Oct 2021

At the annual general meeting (the "AGM") of Meltron AB (publ), reg. no 556988-9834, (the "Company"), on 1 October 2021 the AGM adopted, inter alia, the following resolutions. For more detailed information regarding the contents of the resolutions, please refer to the notice to the AGM and the complete proposals, which have previously been published and are available on the Company's website, www.meltron.com.

Adoption of the income statement and balance sheet, disposition regarding the Company's results and discharge from liability

The AGM adopted the Company's income statement and balance sheet and consolidated income statement and consolidated balance sheet for the financial year 2020-07-01 - 2021-06-30.

The AGM resolved that the result for the financial year 2020-07-01 - 2021-06-30 shall be balanced in a new account.

The AGM also discharged the board members and the managing director from liability for the financial year 2020/2021.

Remuneration to the board of directors and auditor

The AGM decided that remuneration to the board of directors shall remain unchanged and shall be SEK 350,000 to be distributed as follows: the chairman of the board of directors is entitled to remuneration of SEK 110,000 and other members of the board of directors are entitled to remuneration of SEK 60,000 per board member.

The AGM decided that remuneration to the auditor shall be paid according to approved invoice.

Election of board members and auditor

The AGM resolved that the board of directors shall consist of five (5) ordinary board members without deputies.

For the period until the end of the next annual general meeting the AGM re-elected the current board members Göran Lundgren, Pekka Pättiniemi, Elisabet Wahlman, Sverker Littorin and Olof Heyman. Göran Lundgren was re-elected as chairman of the board of directors.

The AGM resolved to re-elect Roy Ytre-Eide as auditor for the period until the end of the next annual general meeting.

Resolution on amendment of the articles of association

The AGM resolved to amend the articles of association in regard to the minimum and maximum limits of the share capital and number of shares.

Resolution on reduction of the share capital to cover losses

The AGM resolved on reduction of the Company's share capital by SEK 23,913,040.50 to cover losses. This year's loss for the fiscal year 2020/2021 amounted to SEK 55,054,916.50, and there was a lack of unrestricted shareholders' equity corresponding to SEK 23,913,040.50 to cover the loss. Hence, the part of the Company's loss that is not covered by unrestricted shareholders' equity corresponds to the reduction amount. The reduction will be performed without withdrawal of shares and entails that the share capital is reduced from SEK 72,054,832.75 to SEK 48,141,792.25 and that the share's quota value is reduced from SEK 0.25 to approximately SEK 0.167032.

Resolution on reduction of the share capital for allocation to unrestricted equity

The AGM resolved on reduction of the Company's share capital with no more than SEK 22,202,052.46 for allocation to unrestricted equity. The reduction will be performed without withdrawal of shares and entails that the share capital is reduced from SEK 48,141,792.25 to SEK 25,939,739.79 and that the share's quota value is reduced from approximately SEK 0.167032 to SEK 0.09.

Resolution on approval of new share issue (rights issue)

The AGM resolved to approve the board of directors' decision of 30 August 2021 on a new share issue of a maximum of 288.219.331 shares with preferential rights for existing shareholders, entailing an increase in the share capital by a maximum of SEK 25,939,739.79.

One (1) existing share in the Company entitles to one (1) subscription right. One (1) subscription right entitles to subscription of one (1) new share for a subscription price of SEK 0.09 per share. New shares may also be subscribed for without subscription rights.

The record date for obtaining subscription rights and the right to participate in the new issue of shares with preferential rights is on Thursday, 7 October. Subscription of shares, both with and without the exercise of subscription rights, is to take place during the period commencing on Monday, 11 October 2021 up to and including Monday, 25 October 2021.

Authorization for the board of directors to decide on share issues, issues of warrants and/or convertibles

The AGM resolved to authorize the board of directors to resolve, for the period until the end of the next annual general meeting, at one or more occasions and with or without deviation from the shareholders' preferential rights, to issue new shares, warrants and/or convertibles. With the support of the authorization, the Company's share capital may not exceed the limits of the Company's share capital as set out in the Company's articles of association from time to time. Payment shall be able to be made with cash, in kind, by set-off or otherwise combined with conditions.

For more information, please contact:

Göran Lundgren, Chairman of the board
Telephone: +46 70 467 40 40
E-mail: goran.lundgren@meltron.com

Meltron AB (publ)

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm.
Reg. No: 556988-9834. Website: www.meltron.com

This information is such information which Meltron AB (publ) is obliged to publish in accordance with regulatory requirements and trading at NGM Nordic SME. The information was submitted for publication in Swedish, by the contact persons set out above, on 1 October 2021, at 13:00 CET.

This English version is published as a service; in case of discrepancies the Swedish version will prevail.

About Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designs, manufactures and sells LED lighting solutions which are based on interdisciplinary application of electronics, optics, thermodynamics and nano-structures. "More Than Just Light" translates into energy savings, superior light quality, product life-time savings, increased productivity, safety and wellbeing. Meltron provides high quality solutions for the most demanding environments in infrastructure, industry, logistics and agriculture. For more information, please refer to www.meltron.com.

Meltron's share is traded on NGM Nordic SME under the ticker MLTR.

2021-10-11
Regulatorisk

Idag, den 11 oktober 2021, är den första teckningsdagen i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckning av aktier kan ske fram till och med den 25 oktober 2021.

2021-10-11
Regulatory

Today, 11 October 2021, is the first day of subcription in Meltron's share issue with priority for current shareholders. Subscription for shares is open through 25 October 2021.

2021-10-06
Regulatorisk

Meltron har fått en första beställning från en ledande vin&sprit tillverkare i Norden, som avser en installation av explosionssäkra LED armaturer. Ordern är på drygt 30 000 euro och kommer att levereras i år.

2021-10-06
Regulatory

Meltron has received a first time order from a leading wine & spirit company in the Nordic region for its explosive proof LED-lighting system. The order is in excess of 30 000 € and will be delivered this year.

2021-10-01
Regulatorisk

Vid årsstämma i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834, ("Bolaget") den 1 oktober 2021 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.meltron.com.

2021-10-01
Regulatory

At the annual general meeting (the "AGM") of Meltron AB (publ), reg. no 556988-9834, (the "Company"), on 1 October 2021 the AGM adopted, inter alia, the following resolutions. For more detailed information regarding the contents of the resolutions, please refer to the notice to the AGM and the complete proposals, which have previously been published and are available on the Company's website, www.meltron.com.

2021-09-29

Huawei Technologies Oy and Meltron Oy have entered into a Memorandum of Understanding and agreed a plan to introduce an ambitious solution which combines and integrates the strengths of the cutting-edge ICT technologies offered by Huawei and the superior Meltron lighting solutions.

2021-09-29
Regulatorisk

Huawei Technologies Oy och Meltron Oy har tecknat ett Memorandum of Understanding och enats om en plan för att lansera ambitiösa lösningar för hållbara städer, som förenar och integrerar fördelarna hos Huaweis banbrytande informations- och kommunikationstekniker (ICT) och Meltrons överlägsna belysningslösningar.

2021-09-07
Regulatorisk

Meltron AB (publ) offentliggör sin Årsredovisning för räkenskapsåret 2020-07-01-2021-06-30, som nu finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.meltron.com och investor.meltron.com tillsammans med revisionsberättelsen. Bokslutskommunikén publicerades 2021-08-30.

2021-09-07
Regulatory

Meltron AB (publ) today publishes its Annual Report for the financial year 2020-07-01-2021-06-30, which is now available on the Company's web site www.meltron.com and investor.meltron.com together with the auditor's report. English translations will soon be available. The year-end report was published 2021-08-30.

2021-08-31
Regulatorisk

Meltron AB (publ) kallar härmed aktieägarna till årsstämma 2021-10-01 kl 10:00 enligt nedan.

2021-08-31
Regulatory

Meltron AB (publ) hereby calls the shareholders to the Annual General Meeting 1 October at 10:00 as per below.

2021-08-30
Regulatorisk

Halvåret

 • Nettoomsättningen ökade till 3,0 MSEK (1,2)
 • Bruttomarginalen förbättrades starkt från -18% till 8%
 • Rörelsekostnader, inkl avskrivningar, uppgick till -14,2 MSEK (-9,8)
 • Rörelseförlusten ökade till -11,1 MSEK (-8,4)
 • Nettoresultatet var -11,3 MSEK (-9,0)
 • Kassaflödet från rörelsen var -6,1 MSEK (-1,3)

Helaåret

 • Nettoomsättningen ökade till 5,7 MSEK (3,2)
 • Bruttomarginalen förbättrades starkt från -29% till 21%
 • Rörelsekostnader, inkl avskrivningar, uppgick till -27,6 MSEK (-21,4)
 • Rörelseförlusten ökade något till -21,7 MSEK (-21,1)
 • Nettoresultatet var -25,3 MSEK (-23,2)
 • Kassaflödet från rörelsen var -14,4 MSEK (-28,6)
2021-08-30
Regulatory

2nd half Jan-Jun

 • Net sales increased to 3,0 MSEK (1,2)
 • Gross margin improved significantly from -18% to 8 %
 • Operating costs incl. D&A amounted to -14,2 MSEK (-9,8)
 • Opereting loss increased to -11,1 MSEK (-8,4)
 • Net result was -11,3 MSEK (-9,0)
 • Cash flow from operations was -6,1 MSEK (-1,3)

Full year

 • Net sales increased to 5,7 MSEK (3,2)
 • Gross margin improved significantly from -29% to 21%
 • Operating costs incl. D&A amounted to -27,6 MSEK (-21,4)
 • Opereting loss increased slightly to -21,7 MSEK (-21,1)
 • Net result was -25,3 MSEK (-23,2)
 • Cash flow from operations was -14,4 MSEK (-28,6)
2021-08-30
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen för Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") har idag, under förutsättning av godkännande av beslut på kommande årsstämma den 1 oktober 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") om cirka 26 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra planerade säljaktiviteter, inklusive därför nödvändigt rörelsekapital, till teknik- och affärsutveckling, återbetalning av brygglån samt till övrig drift. Företrädesemissionen är säkrad till 100 procent genom garantiåtaganden.

2021-08-30
Regulatory

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

The Board of Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") has today, subject to approval at the Annual Shareholders' Meeting 1st October 2021, decided the make an issue of new shares with priority for current shareholders (the "Priority Issue" or the "Offer") of approximately 26 MSEK before costs of the issue. The proceeds will primarily be used to carry out the planned, increased sales activities, incl necessary working capital, for technical and business development, for repayment of short term loans and for operations. The issue is fully secured through guarantee commitments.

2021-08-20
Regulatorisk
1
2
...
15
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.