Pressmeddelanden

Sammanläggning av aktier i Meltron AB (publ)

Styrelsen i Meltron AB (publ), org.nr 556988-9834 ("Bolaget") har beslutat att avstämningsdag för sammanläggning av aktier ska vara den 20 maj 2022. Genom sammanläggningen ska tio (10) befintliga aktier läggas samman till en (1) ny aktie.

Sammanläggning av aktier
Extra bolagsstämma i Bolaget den 3 maj 2022 beslutade om sammanläggning av Bolagets aktier varigenom tio (10) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Styrelsen bemyndigades att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. För att möjliggöra sammanläggningen av aktier beslutade även stämman om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen. Bolagsverket har registrerat dessa beslut och styrelsen har nu beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 20 maj 2022.

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 20 maj 2022. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med sammanläggningskvoten tio kommer att erhålla aktier vederlagsfritt genom ett av Göran Lundgren helägt bolag för att innehavet ska bli jämnt delbart med tio.

Genom sammanläggningen minskar antalet aktier i Bolaget från 576 438 662 till 57 643 866. Efter sammanläggningen har varje aktie ett kvotvärde om 0,1 kronor, under förutsättning att Bolaget erhåller tillstånd från Bolagsverket för minskning av aktiekapitalet enligt separat beslut som antogs vid stämman.

Till följd av sammanläggningen kommer Bolagets aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 19 maj 2022 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0017936834.

Tidplan
Följande tidplan gäller för sammanläggningen.

Datum

Åtgärd

18 maj

Sista dagen för handel i Bolagets aktie innan sammanläggningen.

19 maj

Första dag för handel i Bolagets aktie efter sammanläggning. Från och med detta datum återspeglar aktiekursen effekten av sammanläggningen och Bolagets aktie handlas med den nya ISIN-koden SE0017936834.

20 maj

Avstämningsdag för sammanläggningen.

Rådgivare
Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut och Advokatfirman Delphi KB är juridisk rådgivare till Bolaget i samband med sammanläggningen.

Stockholm 13 maj 2022

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundgren, ordf, Meltron AB, tel: +46 70 467 40 40; goran.lundgren@meltron.com

Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, SE-116 38 Stockholm

Meltron Oy, Laivakatu 3, FI-00150 Helsinki, Finland

Läs mer på www.meltron.com.

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri, logistik och agrisektorn.

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

2023-02-22
Regulatorisk

Finansiella highlights (koncern)

-Nettoförsäljningen ökade till 2,4 MSEK (1,4)
-Rörelseresultatet uppgick till -5,7 MSEK (-18,6) inkl mindre kostnader för lageravveckling
-Nettoresultatet var -5,9 MSEK (-19,2)
-Rörelsens kassaflöde var -5,2 MSEK (-11,8)

Väsentliga händelser under halvåret

-Stabil utveckling med kunder inom skogsindustrin
-Väsentligt lägre kostnader 
-Samarbete med distributör i Sverige påbörjades
-Nyemission om 11,3 MSEK genomfördes hösten 2022, tillförde netto 6,5 MSEK

Väsentliga händelser efter perioden

Delar av brygglån kvittades mot ca 32 milj aktier i riktad emission till långivaren 
Strukturdiskussioner påbörjade med andra LED-bolag i Finland
Likviditeteten fortsatt ansträngd

2022-11-15
Regulatory

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") today announces that the Company's rights issue of approximately SEK 16.1 million has been subscribed at approximately 22.5 %. The balance up to the guaranteed amount of the issue of approximately SEK 11.3 million is covered by the two guarantee consortia syndicated in preparation of the transaction.

2022-11-08

Meltron kan idag presentera Let it Light som ny distributör i Sverige.

2022-10-26

Idag, den 26 oktober 2022, är den första teckningsdagen i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckning av aktier kan ske fram till och med den 9 november 2022.

2022-10-24
Regulatorisk

Styrelsen för Meltron AB har beslutat att utse styrelseledamoten Lars Aikala som VD efter att nuvarande VD Stefan Kåla tyvärr tvingas sluta av hälsoskäl. Lars Aikala valdes som styrelseledamot vid en extra bolagsstämma 3 maj 2022 och tar över som VD 15 november.

2022-10-24
Regulatory

Changes in Meltron management The Board of Directors of Meltron AB has decide to appoint Board member Lars Aikala as CEO following the resignation for health reasons by the current CEO Stefan Kåla. Lars Aikala was elected Board member by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 3 May 2022 and will take over as CEO on 15 November.

1
2
...
18
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Socials

Meltron AB 2023. All Rights Reserved.