Pressmeddelanden

Teckningstiden startar i Meltron AB:s partiellt garanterade nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Idag, den 26 oktober 2022, är den första teckningsdagen i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckning av aktier kan ske fram till och med den 9 november 2022.

Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med idag, den 26 oktober 2022, till och med 4 november 2022. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna aktier som de teckningsrätter aktieägare erhållit baserat på sina innehav i Meltron AB på avstämningsdagen.

Memorandum och anmälningssedel

Memorandum och anmälningssedel, med fullständiga villkor och anvisningar, finns publicerade på Meltron AB:s hemsida, https://investor.meltron.com/emissionen/, på emissionsinstitutets hemsida, http://www.aktieinvest.se/emission/meltron2022, samt på G&W Fondkommissions hemsida, www.gwkapital.se.  

Erbjudandet i sammandrag

Nyemissionen omfattar högst 161 402 822 aktier och kan tillföra Bolaget högst cirka 16,1 MSEK före kostnader relaterade till emissionen. Varje befintlig aktie ger 1 teckningsrätt; för varje 5 teckningsrätter kan 14 nya aktier tecknas. Bolaget kan därutöver komma att tillföras ytterligare upp till cirka 5 MSEK i emissionslikvid vid ev. beslut om kompletterande riktad emission till lika villkor.

Företrädesemissionen är garanterad av två konsortier syndikerade av G&W Fondkommission, dels en bottengaranti på 10,3 MSEK (inkluderande teckningsförbindelser om cirka 300 TSEK från styrelse och ledning), dels en toppgaranti på 1 MSEK. Företrädesemissionen är därmed garanterad till cirka 70 %.

 • Pris per aktie: 0,10 SEK
 • Antal aktier i företrädesemissionen: högst 161 402 822 nya aktier
 • Möjlig övertilldelning: upp till 5 MSEK
 • Teckningsperiod: 26 oktober - 9 november 2022
 • Handel med teckningsrätter: 26 oktober - 4 november 2022
 • Handel med betalda tecknade aktier (BTA): f.r.o.m. den 26 oktober 2022 fram till dess att emissionen registreras hos Bolagsverket
 • Beräknad dag för offentliggörande av utfall: 14 november 2022 
 • Handelsplats: NGM Nordic SME

Om Meltron - "More than Just Light"

Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. "More than Just Light" betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa.  Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri och logistik. 

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet MLTR.

För ytterligare information kontakta:

Göran Lundgren, ordförande, tel: +46 70 467 4040; goran.lundgren@meltron.com

Meltron AB (publ)

Malmgårdsvägen 63, 116 38 Stockholm.
Org. nr: 556988-9834.

Läs mer på www.meltron.com

Filer för nedladdning
2022-11-15
Regulatory

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") today announces that the Company's rights issue of approximately SEK 16.1 million has been subscribed at approximately 22.5 %. The balance up to the guaranteed amount of the issue of approximately SEK 11.3 million is covered by the two guarantee consortia syndicated in preparation of the transaction.

2022-11-08

Meltron kan idag presentera Let it Light som ny distributör i Sverige.

2022-10-26

Idag, den 26 oktober 2022, är den första teckningsdagen i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckning av aktier kan ske fram till och med den 9 november 2022.

2022-10-24
Regulatorisk

Styrelsen för Meltron AB har beslutat att utse styrelseledamoten Lars Aikala som VD efter att nuvarande VD Stefan Kåla tyvärr tvingas sluta av hälsoskäl. Lars Aikala valdes som styrelseledamot vid en extra bolagsstämma 3 maj 2022 och tar över som VD 15 november.

2022-10-24
Regulatory

Changes in Meltron management The Board of Directors of Meltron AB has decide to appoint Board member Lars Aikala as CEO following the resignation for health reasons by the current CEO Stefan Kåla. Lars Aikala was elected Board member by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 3 May 2022 and will take over as CEO on 15 November.

2022-09-28
Regulatorisk

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Styrelsen för Meltron AB (publ) ("Meltron" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 1 oktober 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen" eller "Erbjudandet") om cirka 16,1 MSEK före emissionskostnader i enlighet med vad som tidigare kommunicerats via pressmeddelande den 13 juni 2022. Emissionslikviden kommer främst att användas till att genomföra planerade säljaktiviteter, inklusive därför nödvändigt rörelsekapital, till teknik- och affärsutveckling, återbetalning av brygglån samt till övrig drift. Företrädesemissionen är säkrad till cirka 64 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

2022-09-28
Regulatory

This press release may not be published or distributed, neither directly nor indirectly, in or to the USA, Canada, Australia, Hongkong, Japan, New Zealand, South Korea, Switzerland, Singapore, United Kingdom or South Africa or in any other jurisdiction where the distribution of this press release would be illegal.

The Board of Directors of Meltron AB (publ) ("Meltron" or the "Company") has today, pursuant to the authorization from the Annual General Meeting held on 1 October 2021, resolved to carry out an issue of new shares with preferential rights for existing shareholders (the "Rights Issue" or the "Offer") of approximately SEK 16.1 million before issue expenses in accordance with previously communication via press release on 13 June 2022. The proceeds will primarily be used to carry out the planned sales activities, including therefore necessary working capital, for technical and business development, repayment of bridge loan and for other operations. The Rights Issue is secured to approximately 64 per cent through subscription commitments and guarantee commitments.

2022-09-05
Regulatorisk

Meltron AB (publ) offentliggör sin Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-07-01-2022-06-30, som nu finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.meltron.com och investor.meltron.com tillsammans med revisionsberättelsen. Bokslutskommunikén publicerades 2022-08-26.

2022-09-05
Regulatory

Meltron AB (publ) publishes its Annual Report 2021-07-01-2022-06-30, an English translation is now available on the Company's web site www.meltron.com and investor.meltron.com as well as the Auditor's Report. The Year End Report was published 2022-08-26.

2022-08-26
Regulatorisk

Halvåret

 • Försäljningen ökade till 3,6 MSEK (3,0 M)
 • Aktiv offertportfölj
 • Ny VD med stor erfarenhet av bransch och försäljning
 • Program för effektivisering och kostnads-sänkning genomfört
 • MoU i Oman med stor men osäker potential
 • Omvänd split, 1 ny aktie för 10 gamla aktier
 • Nedsättning av aktiekapitalet

Helåret

 • Försäljningen minskade något till 5,0 MSEK (5,7 M)
 • Ställningen som etablerad leverantör till finsk skogsindustri konsoliderade
 • Fokuserad marknadsstrategi med direkt-försäljning i Finland och genom distributörer och partners i övriga Norden och nordvästra Europa
 • Fokus på industri med tuffa förhållanden
 • Effektivare supply chain med flera leverantörer
1
2
...
17
>>

Prenumerera

Anmäl dig för att få pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Socials

Meltron AB 2023. All Rights Reserved.